Bachelor of Arts in Filipino
Download Prospectus

The program aims to provide the knowledge and skills to students on the theories and concept of the use of the Filipino language in television, radio and print. This program also includes the Filipino culture and tradition, the use of the Filipino and its role in the Philippines mass media.

Program Objectives:

  • Mabisang naipapahayag ang kaisipan sa anyong pasalita o pasulat.
  • Nailalpat ang mga kasanayang pangkomunikasyon sa pag-alam, pagtaya, at pagpapahalaga sa mga kaalaman sa kultura at lipunang local at global.
  • Naipakita ang higit na mataas na kakayahang pangkomunikasyon sa Filipino sa mga makrong kasanayan nito.
  • Mahusay na nagagamit ang wikang Filipino
Program Outcomes:

  • Media Practitioner
  • Academician
  • Translator